bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności
Data publikacji: 31.03.2022

Deklaracja dostępności
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe


W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Magdalena Kulińska oraz Anna Garbowska, kierownik.zto@ostojadps.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 75 77 52 580 wew. 177. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności cyfrowej.


Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Podmiot publiczny zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.


W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszą żądnie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu.

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna
Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Budynek, w którym znajduje się siedziba Domu Pomocy Społecznej „Ostoja” w Zgorzelcu przystosowany jest do obsługi osób niepełnosprawnych ruchowo.
Z prawej strony głównego wejścia do DPS „Ostoja”, tuż za bramą wjazdową znajduje się wejście dla osób niepełnosprawnych ruchowo, prowadzące do podnośnika dźwigowego, umożliwiającego wjazd na wszystkie kondygnacje Domu. Przy wejściu głównym przy DPS znajduje się podjazd umożliwiający osobom niepełnosprawnym ruchowo dotarcie do drzwi wejściowych głównych, przy których znajduje się dzwonek. Po usłyszeniu sygnału dzwonka pracownik DPS otwiera drzwi i kieruje osobę niepełnosprawną w konkretne miejsce.
Przed budynkiem Domu przy bramie wjazdowej po prawej stronie znajdują się dwa miejsca parkingowe dla samochodów osób niepełnosprawnych.
Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

W budynku znajduje się podnośnik dźwigowy. Na schodach zamontowane są poręcze. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na każdym piętrze Domu.
Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

W DPS nie jest możliwa komunikacja za pomocą pętli indukcyjnej. Dla osób na wózkach dostępny jest podnośnik dźwigowy umożliwiający dostęp do każdej kondygnacji. Na schodach zamontowane są poręcze. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na każdym piętrze Domu. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.
Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Przed budynkiem DPS, obok bramy wjazdowej po prawej stronie wyznaczono dwa miejsca parkingowe dla samochodów osób niepełnosprawnych.
Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Do budynku można wejść z psem asystującym. Warunkiem skorzystania z uprawnienia jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Osoba niepełnosprawna jest odpowiedzialna za szkody wyrządzone przez psa asystującego.

Pozostałe informacje

Zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami - osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy, po wykazaniu interesu faktycznego, ma prawo wystąpić z wnioskiem o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno – komunikacyjnej, zwanym dalej ,,wnioskiem o zapewnienie dostępności".

Wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno – komunikacyjnej można:
• złożyć osobiście w sekretariacie DPS „Ostoja”,
• wysłać pocztą na adres: DPS „Ostoja” ul. Pułaskiego 11-13, 59-900 Zgorzelec,
• wysłać drogą elektroniczną na adres:sekretariat@ostojadps.pl.
Wniosek o zapewnienie dostępności powinien zawierać:
• dane kontaktowe wnioskodawcy,
• wskazanie bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej dostępność w zakresie architektonicznym lub informacyjno – komunikacyjnym,
• wskazanie sposobu kontaktu z wnioskodawcą,
• wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępności, jeżeli dotyczy.

Wzór wniosku o zapewnienie dostępności można pobrać tutaj....

Podmiot publiczny realizuje zapewnienie dostępności w zakresie określonym we wniosku bez zbędnej zwłoki nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot powiadamia wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia i wskazuje nowy termin nie dłuższy niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku o zapewnienie dostępności.
Gdy zapewnienie dostępności w zakresie określonym we wniosku o zapewnienie dostępności jest niemożliwe lub znacznie utrudnione, podmiot publiczny niezwłocznie zawiadamia wnioskodawcę o braku możliwości zapewnienia dostępności i zapewnia dostęp alternatywny.
W przypadku niezapewnienia dostępności, wnioskodawcy służy prawo złożenia skargi na brak dostępności.
Skargę wnosi się do Prezesa Zarządu PFRON, w terminie 30 dni, zgodnie z zapisami art. 32 ustawy z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Raport dostępności
Opublikował: Z S
Publikacja dnia: 31.03.2022
Podpisał: Z S
Dokument z dnia: 31.03.2021
Dokument oglądany razy: 2 843